Týka sa mnohopočetný myelóm aj vás?
Otestujte sa

Mnohopočetný myelóm je vďaka novým moderným liekom dobre liečiteľný. Odpovedzte na nižšie uvedené otázky a zistite, či patríte do rizikovej skupiny populácie, ktorá by sa mala pre podozrenie na toto ochorenie nechať vyšetriť.

Tieto myelómové bunky potláčajú normálnu krvotvorbu a väčšinou tvoria monoklonálny imunoglobulín a cytokíny, spôsobujúce pestré príznaky ochorenia. Najčastejšie sa objavujú kostné bolesti, príznaky anémie alebo poškodenia obličiek, prípadne časté infekty. Jednoznačná príčina vzniku MM nie je dodnes stanovená. Vieme o určitých rizikových faktoroch, medzi ktoré patrí vyšší vek, mužské pohlavie a černošská rasa. V týchto skupinách sa MM vyskytuje častejšie.

Všetci pacienti mladší ako 65 rokov by sa mali podrobiť autológnej transplantácii kmeňových buniek.

Moderné lieky

Mnohopočetný myelóm sa stále považuje za nevyliečiteľné ochorenie, možno ho označiť ako chronické, avšak s použitím nových moderných liekov, veľmi dobre liečiteľné. Všetci pacienti mladší ako 65 rokov by sa mali podrobiť autológnej transplantácii kmeňových buniek. Starší pacienti, nevhodní na transplantáciu, dostávajú liečebné režimy s kombináciou rôznych liekov. Prelomom v liečbe boli proteazómový inhibítor bortezomib a imunomodulačné lieky talidomid a lenalidomid. V roku 2013 bol zaregistrovaný imunomodulačný liek tretej generácie pomalidomid. Postupne boli zaregistrované ďalšie nové lieky na liečbu relabujúceho/refraktérneho MM s novým mechanizmom účinku.

Tieto nové lieky znamenajú významný prínos pre pacientov, u ktorých boli vyčerpané doterajšie terapeutické možnosti, a umožňujú ovplyvniť priebeh ochorenia.

Komunikácia a psychologický prístup

Závažným aspektom pri starostlivosti o pacienta je aj správna komunikácia a psychologický prístup. V rámci prevencie možno odporučiť zdravý životný štýl a je potrebné zdôrazniť význam pravidelných zdravotných prehliadok, ktoré môžu pomôcť odhaliť včasné štádiá.

Hlavným cieľom združenia je zlepšenie včasnej diagnostiky ochorenia, zabezpečenie rovnakého prístupu k najmodernejšej liečbe, edukácie (odbornej aj pacientskej časti) a prehĺbenie spolupráce lekára a pacienta.

Slovenská myelómová spoločnosť

Slovenská myelómová spoločnosť je občianske združenie, ktoré v roku 2016 oslávilo 10. výročie svojho založenia. Hlavným cieľom združenia je zlepšenie včasnej diagnostiky ochorenia, zabezpečenie rovnakého prístupu k najmodernejšej liečbe, edukácie (odbornej aj pacientskej časti) a prehĺbenie spolupráce lekára a pacienta. Každoročne organizujeme odborné podujatie pre lekárov Myelómové fórum. V rámci združenia pôsobí Klub pacientov SMyS, ktorý každoročne organizuje celoslovenské edukačné podujatie Škola myelómu pre pacientov a regionálne stretnutia pacientov s cieľom ukázať im, že aj život s myelómom môže byť plnohodnotný.