Príčinou myelofibrózy je poškodenie kmeňovej krvotvornej bunky. Tá produkuje zvýšený počet zrelých buniek s následnou fibrózou a vznikom chronických zápalových zmien. Hustá sieť väziva v dreni spôsobuje postupný zánik normálnej krvotvorby. Obnovuje sa mimodreňová krvotvorba v slezine a v pečeni.

Primárna myelofibróza

Myelofibróza je klasický podtyp myeloproliferatívnych neoplázií (MPN). O primárnej myelofibróze (PMF) hovoríme, ak myelofibróza vzniká bez predchádzajúceho iného myeloproliferatívneho ochorenia (napr. polycytémia vera). Ide o zriedkavé ochorenie; priemerný vek pacientov v čase diagnostikovania je približne 65 rokov.

S fibrotickou transformáciou sa však stretávame i v prípade ochorenia polycytémia vera (PV), ktorá je takisto podtypom myeloproliferatívnych neoplázií.

Spúšťače ochorenia

V patogenéze ochorenia je rozhodujúca mutácia génu pre Jánusovú kinázu (JAK2+), ktorá je vedcom známa od roku 2005. Mutácia sa však nezistí u všetkých pacientov s primárnou myelofibrózou, ale len u približne 60 % chorých. Preto sa predpokladá, že sama mutácia chorobu nespúšťa. Za spúšťač celého procesu sa najnovšie považuje chronický zápalový proces.

Pocit plnosti, svrbenie a anémia

Len malá časť pacientov je bez príznakov. Dve tretiny chorých majú v čase diagnózy už rozvinuté príznaky. Klinický obraz myelofibrózy je veľmi variabilný. Ťažko nájsť dvoch rovnakých pacientov s podobným klinickým obrazom.

Medzi zvyčajné príznaky patrí chudokrvnosť, porucha zrážania krvi, časté infekty a zápalové zmeny. Zväčšená slezina spôsobuje bolesti a pocit plnosti. Typickým príznakom je i svrbenie tela.

Obávanú komplikáciu predstavuje krvácanie alebo trombóza, a to najmä v oblasti brušnej dutiny.

Diagnostika v histopatologickom centre

Základom diagnostiky je mikroskopické vyšetrenie náteru periférnej krvi, kde nachádzame nezrelé biele krvinky, abnormality červených krviniek a krvných doštičiek. Na posúdenie krvotvorby a podielu väziva je potrebné bioptické vyšetrenie KD.

Na Slovensku máme špičkové histopatologické centrum v Martine. Jeho interpretácia morfologických nálezov má v diagnostike rozhodujúci význam. Klonalita ochorenia (JAK2 mutácia) sa dokazuje zo vzorky drene alebo z periférnej krvi. Veľkosť sleziny posudzujeme fyzikálnym vyšetrením a zobrazovacími metódami.

Prognóza myelofibrózy

Podobne ako klinický obraz, aj prognóza ochorenia je rozdielna u každého pacienta či pacientky. Postihnutí môžu žiť mnoho rokov bez príznakov, no v niektorých prípadoch je progresia ochorenia veľmi rýchla. Všeobecne najdôležitejšími faktormi určujúcimi prognózu sú vek, počet bielych krviniek, počet „blastov“ (nezrelých buniek) v krvnom obraze, príznaky ochorenia, anémia, potreba transfúzie, nízky počet krvných doštičiek a abnormality chromozómov.  

Výber liečby

Postup pri výbere liečby sa dá zhrnúť slovami „správny druh liečby správnemu jedincovi v správny čas“.

Transplantácia krvotvorných buniek od súrodenca či nepríbuzenského darcu je jediná liečebná metóda, ktorá vedie k vyliečeniu. Odporúča sa u všetkých mladých pacientov s nepriaznivými prognostickými znakmi.

Z iných najdôležitejších hráčov v liečbe myelofibrózy je potrebné spomenúť lieky cielene blokujúce patologickú aktiváciu JAK2. Od roku 2012 sú k dispozícii pre dospelých pacientov so zväčšenou slezinou alebo s ďalšími príznakmi spojenými s myelofibrózou. Sú mimoriadne efektívne pri redukovaní veľkosti sleziny a navodzujú rýchly ústup príznakov (horúčka, nočné potenie, svrbenie tela, bolesti kostí, strata hmotnosti). Priaznivo ovplyvňujú kvalitu života a priebeh ochorenia, a v poslednej dobe sa stali tiež úspešnou súčasťou transplantačnej prípravy. Liečba prebieha v centrách v Bratislave, Košiciach, Martine a v Banskej Bystrici.

Interferón alfa je biologická liečba mladých pacientov a žien s plánovanou graviditou. Jeho včasné nasadenie môže zvrátiť nepriaznivý vývoj ochorenia. Pacienti s anémiou a typickými chromozómovými zmenami môžu profitovať z biologickej liečby.

V experimentálnej liečbe je dnes mnoho nových medicínskych prípravkov. Veríme, že v budúcnosti sa u pacientov s myelofibrózou výsledky liečby zlepšia.